De Heibaartmolens

Veelgestelde vragen2021-09-08T22:09:16+00:00

Vragen over hernieuwbare energie

Waarom kiezen we niet vooral voor zonnepanelen in plaats van windturbines?2021-08-24T14:04:16+00:00

Ook zonnepanelen hebben we hard nodig om voldoende duurzame stroom te kunnen opwekken. Ze zijn ideaal op daken. Ze nemen echter  veel plaats in. Het voorgestelde windproject levert 51 500 MWh/jaar. Dit komt overeen met de opbrengst van 135.500 zonnepanelen. Samen zouden die een oppervlakte van ongeveer 54 voetbalvelden innemen.

Zonne-energie en windenergie vullen elkaar mooi aan. Wanneer de zon niet schijnt, ’s nachts bijvoorbeeld, kan de wind wel blijven waaien. En waar de zon vooral in de zomermaanden rendeert, waait de wind vooral in de wintermaanden.

Is het niet voldoende om volop in te zetten op energiebesparing?2021-08-24T14:04:06+00:00

Energiebesparen komt altijd en overal op de eerste plaats, maar ook dan zal er altijd nog energie nodig blijven. Groene stroom is nodig om de resterende energievraag op te vangen, ook wanneer we volop besparen.

Stoot een windturbine ook CO2 uit?2021-08-24T14:03:58+00:00

De totale ‘energiekost’ van een windturbine, dus de energie die nodig is om hem te maken en nadien af te breken, is in onze streken binnen het jaar volledig terugverdiend. Om een windturbine te bouwen en te slopen is er een CO2-uitstoot van ca. 14 gram CO2-equivalent per KWh. Ter vergelijking, grijze stroom uit fossiele brandstoffen heeft een gemiddelde CO2-uitstoot van tussen de 400 en 556 CO2-equivalent per kWh.

Een windturbine verbruikt een zeer klein deeltje van de geproduceerde energie (minder dan 1%) voor zijn eigen besturing: de computers, de verlichting, de server,… Dit is dus te verwaarlozen in het totaal aandeel geproduceerde hernieuwbare energie.

Wat gebeurt met de windturbine op het einde van zijn levensduur?2021-09-08T22:15:56+00:00

Windturbines zijn ontworpen om minstens 25 jaar lang energie te produceren. Op het einde van hun levensduur worden windturbines afgebroken en wordt het terrein terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Ongeveer 90% van de windturbine kan gerecycleerd worden. Het beton in de sokkel wordt granulaat, het staal in de mast en de verschillende metalen in de gondel worden gerecycleerd tot nieuw metaal. De wieken zijn gemaakt van een licht gelamineerd composietmateriaal. Zij zijn het moeilijkst te recycleren. Momenteel worden ze integraal verwerkt in de cementovens. Daar leveren ze energie en vulstof voor de cement. Het storten van wieken is ronduit verboden en komt niet voor.

Krijgt windenergie veel subsidies?2021-08-24T14:03:41+00:00

Nagenoeg alle vormen van energieproductie worden gesubsidieerd, ook windenergie.

Voor klassieke vormen van energieproductie zijn er externe kosten die niet door de producenten, maar door de maatschappij gedragen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de bekostiging van de bouw, provisies voor nucleaire ongevallen, de gevolgen van luchtverontreiniging en klimaatopwarming,… ..

Een forse uitbouw van hernieuwbare energie en dus van windturbineparken is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Daarom stimuleert de Vlaamse Overheid de ontwikkeling van windenergie met een ondersteuningsmechanisme. Dit is een financiële ondersteuning per hoeveelheid geproduceerde energie (MWh). Deze productiesteun is gebaseerd op de reële kosten en opbrengsten van de technologie en wordt periodiek aangepast.

 

Waarom worden de windturbines steeds groter?2021-08-24T14:03:35+00:00

De rotordiameter heeft het grootste positieve effect op de hoeveelheid energie die we uit wind kunnen winnen. Hoe groter de rotordiameter, hoe meer energie de windturbine uit de wind kan vangen. Een windturbine met een grotere rotordiameter kan veel meer energie produceren dan een windturbine met een kleinere rotordiameter.

Hoe hoger boven het aardoppervlak, hoe harder de wind waait, en dus hoe meer energie we uit de wind kunnen winnen. Een kleine toename in gemiddelde windsnelheid heeft een groot positief effect op de energieproductie. Een hoge windturbine kan meer energie produceren dan een lage windturbine.

Heeft een grotere windturbine meer impact op de omgeving dan een kleinere?2021-08-24T14:03:28+00:00

Neen, integendeel. Grotere windturbines zijn de meest recente machines op de markt en zijn daarmee performanter en stiller. Windturbinefabrikanten besteden veel aandacht aan het beperken van geluid. Windturbines met langere wieken draaien trager en dus stiller dan hun soortgenoten met kortere wieken. Daardoor zijn nieuwere, grotere, modernere windturbines stiller dan oudere, kleinere, windturbinetypes.

Maar los daarvan moeten de geluidsnormen voor windturbines altijd gerespecteerd worden. De afmetingen van de windturbine veranderen daar niets aan.

Wat betreft slagschaduw zal een toename in tiphoogte ervoor zorgen dat de schaduw verder kan reiken. Maar ook hier moeten normen nageleefd worden. Een toename in rotordiameter of tiphoogte zal geen toename betekenen van de hoeveelheid slagschaduw.

Vragen over geluid

Heeft een grotere windturbine meer impact op de omgeving dan een kleinere?2021-08-24T14:03:28+00:00

Neen, integendeel. Grotere windturbines zijn de meest recente machines op de markt en zijn daarmee performanter en stiller. Windturbinefabrikanten besteden veel aandacht aan het beperken van geluid. Windturbines met langere wieken draaien trager en dus stiller dan hun soortgenoten met kortere wieken. Daardoor zijn nieuwere, grotere, modernere windturbines stiller dan oudere, kleinere, windturbinetypes.

Maar los daarvan moeten de geluidsnormen voor windturbines altijd gerespecteerd worden. De afmetingen van de windturbine veranderen daar niets aan.

Wat betreft slagschaduw zal een toename in tiphoogte ervoor zorgen dat de schaduw verder kan reiken. Maar ook hier moeten normen nageleefd worden. Een toename in rotordiameter of tiphoogte zal geen toename betekenen van de hoeveelheid slagschaduw.

Maken windturbines geluid? En hoeveel?2021-08-24T14:02:26+00:00

Een windturbine kan twee types geluid produceren. Ten eerste kunnen de bewegende delen in de gondel, zoals de generator, een mechanisch geluid produceren. Of en hoeveel geluid die onderdelen maken, hangt af van het type windturbine. Modernere types zijn stiller dan oudere. Daarnaast is er ook het geluid van het draaien van de wieken. De hoeveelheid zoevend geluid is afhankelijk van de windsnelheid, de draaisnelheid en de vorm van de wieken. Dit ‘aerodynamisch’ geluid is de belangrijkste bron van geluid.

De hoeveelheid geluid die een windturbine maakt, hangt af van meerdere factoren. Als het zacht waait, maakt hij geen geluid. Als het hard waait kan je de turbine mogelijk horen, maar dan neemt ook het achtergrondgeluid sterk toe. Het ruisen van de wind in de bomen of langs gebouwen kan de windturbine vaak overstemmen.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo is er een betere geluidsisolatie, verlaagt het toerental en kennen de wieken een geavanceerd ontwerp. Op het uiteinde van de wieken zien we nu vaak een haakje, een ‘serration’, om de geluidsproductie te minderen. De nieuwe generatie windturbines maakt merkelijk minder geluid dan de oudere modellen. Niettemin zijn alle turbines zijn gebonden door dezelfde strenge milieunormen.

Wat zegt de regelgeving over geluidshinder?2021-08-24T14:02:20+00:00

Om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen is regelgeving opgesteld. Er gelden dus wettelijke grenswaarden voor de hoeveelheid geluid die een windturbine of windturbinepark bij een woning of in een woongebied mag produceren. Deze grenswaarden worden bepaald in het VLAREM, het Vlaams Regelement op de Milieuvergunning. De grenswaarden in Vlaanderen behoren tot de strengste wereldwijd en voldoen ruim aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Overdag  gelden andere normen dan ’s nachts. Ook zijn er andere normen voor woongebieden dan voor industrie- of andere gebieden. Huizen in woongebied of landelijke gebieden hebben de strengste grens van 44 dB(A) of decibel overdag en 39 dB(A) gedurende de avond- en nachtperiode.. Voor agrarisch gebied geldt 48 dB(A) overdag en 43 dB(A) gedurende de avond- en nachtperiode. Let wel, deze waarden worden gemeten buiten aan de gevel. De waarde binnen zal vanzelfsprekend lager liggen.

Bij de ontwikkeling van een windenergieproject is het wettelijk verplicht om met een akoestisch onderzoek aan te tonen dat de geluidsnormen zullen nageleefd worden. De toetsing aan de geluidsnormen gebeurt bij de worst-case omstandigheden.. Zo wordt ervan uitgegaan dat het brongeluid maximaal is, dus bij hoge windsnelheden, en dat de wind altijd gericht is vanuit de windturbines naar de woningen.

Waar nodig, zullen de windturbines tijdens de avond- en nachtperiode trager en dus stiller draaien.

Vragen over slagschaduw

Wat is slagschaduw?2021-08-24T14:02:48+00:00

Slagschaduw is de schaduw die ontstaat als de zon schijnt door de draaiende wieken van een windturbine. Het is een neveneffect dat zeer strikt gereglementeerd is: op een woning in Vlaanderen mag per dag niet meer dan 30 minuten en per jaar niet meer dan 8 uur slagschaduw vallen. Let wel, slagschaduw meten we als de periode waarin licht en schaduw elkaar opvolgen, de gehele periode van afwisseling, dus niet alleen de korte stukjes met schaduw.

Windturbines worden uitgerust met een slagschaduwmodule met stilstandregeling. In deze module worden de weersomstandigheden gemeten (zonder zon geen slagschaduw) en worden alle slagschaduwgevoelige punten in geprogrammeerd. De windturbine wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de wettelijke grens bereikt is.

Hoe weet een windturbine hoeveel slagschaduw hij al heeft veroorzaakt en wanneer hij moet stilvallen?2021-08-24T14:02:43+00:00

De windturbine is uitgerust met lichtsensoren en met computers. Die weten op elk moment van de dag de stand van de zon, de stand van de rotor, of de rotor draait, en de ligging van elke woning. Via de lichtsensor weet hij ook of de zon schijnt of bewolkt is.

De computer berekent of en wanneer er slagschaduw zal vallen op een welbepaalde woning. Dit houdt hij bij in een logboek dat ook beschikbaar is voor de milieu-inspectie. Van zodra de wettelijke norm bereikt is van 30 minuten slagschaduw per dag of 8 uur slagschaduw per jaar per woning, valt de windturbine stil. De turbine start opnieuw op zodra de zon ver genoeg aan de hemel is doorgeschoven om geen schaduw meer op de woning te werpen. Daarom zie je windturbines soms heel even stil staan. Ze zijn niet stuk, vaak wachten ze gewoon tot de zon wat is opgeschoven om de buren niet te storen.

Wat met lichtreflectie?2021-08-24T14:02:34+00:00

De windturbine heeft een anti-reflecterende coating of een licht-absorberende verf. Hinder als gevolg van lichtreflectie treedt dus niet op.

Vragen over landschap, natuur en landbouw

Heeft een grotere windturbine meer impact op de omgeving dan een kleinere?2021-08-24T14:03:28+00:00

Neen, integendeel. Grotere windturbines zijn de meest recente machines op de markt en zijn daarmee performanter en stiller. Windturbinefabrikanten besteden veel aandacht aan het beperken van geluid. Windturbines met langere wieken draaien trager en dus stiller dan hun soortgenoten met kortere wieken. Daardoor zijn nieuwere, grotere, modernere windturbines stiller dan oudere, kleinere, windturbinetypes.

Maar los daarvan moeten de geluidsnormen voor windturbines altijd gerespecteerd worden. De afmetingen van de windturbine veranderen daar niets aan.

Wat betreft slagschaduw zal een toename in tiphoogte ervoor zorgen dat de schaduw verder kan reiken. Maar ook hier moeten normen nageleefd worden. Een toename in rotordiameter of tiphoogte zal geen toename betekenen van de hoeveelheid slagschaduw.

Kunnen er effecten zijn voor plant en dier?2021-08-24T14:02:10+00:00

Elke ingreep door de mens heeft een bepaalde impact op planten en dieren, of wat we biodiversiteit heten. De mogelijke negatieve effecten worden uitgebreid geëvalueerd in een natuurstudie. Vaak vergeten we dat hernieuwbare energieprojecten ook een positieve impact hebben op het leven op aarde. Zo vermijden windturbines kwalijke emissies in de atmosfeer en gaan ze klimaatverandering tegen, waar de natuur baat bij heeft.

Kunnen er effecten zijn voor vogels?2021-08-24T14:02:05+00:00

Een gedetailleerde vogeltelling en natuurstudie brachten de risico’s in kaart. Er zijn geen betekenisvolle effecten te verwachten op vlak van aanvaringen of verstoring. Toch willen de initiatiefnemers ook de beperktere effecten milderen. Als flankerende maatregel willen ze wat verder van de windturbines ingrepen doen om het succes van weidevogelbroedparen te verhogen. Daarvoor is 6 hectare weide uitgekozen. Een landbouweconomische studie heeft aangetoond dat deze maatregel goed inpasbaar is in de werking van een modern landbouwbedrijf.

Kunnen er effecten zijn voor vleermuizen?2021-08-24T14:01:58+00:00

Windturbines kunnen een effect hebben op vleermuizen. De kaarten van de INBO ‘Vlaamse risicoatlas vleermuizen-windturbines’ geven aan waar en waarom bepaalde gebieden een potentieel risico vormen voor vleermuizen. De atlassen geven een eerste signaal en zijn dus het startpunt van de detailanalyse voor een gepland project. Een deskundige onderzoekt of de effecten al dan niet betekenisvol kunnen zijn voor de aanwezige natuurwaarden.

Uit de natuurstudie en de vleermuistellingen blijkt dat er voor de meest noordelijke en meest zuidelijke turbine relevante vleermuizenactiviteit is. Deze twee turbines worden daarom stilgelegd op de momenten waarop vleermuizen het meest actief zijn. Dit is op specifieke momenten tijdens het jaar en bij welbepaalde weer-omstandigheden: De buitentemperatuur moet hoog genoeg zijn, de windsnelheid laag genoeg en het mag niet regenen. Vleermuizen vliegen enkel rond zonsopkomst en zonsondergang uit.

Zal het landschap verstoord worden?2021-08-24T14:01:52+00:00

Landschappen zijn dynamisch en veranderen doorheen de tijd. Zo waren er vroeger geen autosnelwegen, spoorlijnen en hoogspanningslijnen. De locatiekeuze van windparken gebeurt natuurlijk wel doordacht volgens de (ruimtelijke) visie die de Vlaamse Overheid hiervoor ontwikkeld heeft.

De turbines liggen in een landbouwlandschap met weidegrond en akkers. Een specifieke landschapsstudie kijkt naar de impact op de landschappelijke en esthetische waarde van de omgeving. De studie bekijkt de locatie van de windturbines uit alle hoeken. In welke ‘landschapskamers’ zijn ze prominent in beeld, waar schermen hoge begroeiing of bebouwing het zicht af, hoe spelen ze samen met de bestaande windturbines …

Vragen over veiligheid

Hoe kan de veiligheid van het project verzekerd worden?2021-08-24T14:01:47+00:00

De grootste schrik die mensen kunnen hebben bij windturbines is: wat als de turbine omvalt, op hol zou slaan, als er wieken zouden afvliegen of als er ijs wordt geworpen. Deze doemscenario’s zijn zeer onwaarschijnlijk. Een windturbine bevat een redundant (meervoudig) remsysteem waardoor de kans dat de turbine op hol slaat zeer klein is.. De windturbines worden permanent gemonitored, via sensoren en de controlekamer. Snelle interventieploegen treden op bij elke kleine afwijking. Daarnaast wordt er ook periodiek en pro-actief onderhoud uitgevoerd op de turbines. De windturbines zijn tenslotte  gecertifieerd volgens internationaal geldende IEC-normen die de sterkte en duurzaamheid in geldende windklimaat en uitzonderlijke stormen moet garanderen.

De Heibaartmolens liggen nabij een grote ondergrondse opslagplaats van aardgas door Fluxys. Dit is een Seveso installatie die extreem op veiligheid wordt getest. Samen met Fluxys werd de veiligheidsstudie en de veiligheidsstrategie daarom minutieus onder de loep genomen.

Voor ijsworp en ijsval worden de volgende maatregelen toegepast: Van zodra de sensoren aangeven dat er een kans is op ijsvorming (metingen van windsnelheid, temperatuur en vochtigheid) worden de windturbines preventief uitgeschakeld (dus nog voor eigenlijke ijsgroei kan plaatsvinden). Ook deze ijsdetetie is redundant (meervoudig) uitgevoerd. De turbines worden pas terug ingeschakeld van zodra de weersomstandigheden beter zijn en er uit een visuele inspectie blijkt dat er geen ijs meer aanwezig is. Ijsworp is daardoor uitgesloten. Het afsmelten van ijs gebeurt op een gecontroleerde manier waarbij de rotor van de windturbine in een vaste positie ‘geparkeerd’ staat.

Vragen over de procedure

Wat is een project-MER?2021-08-24T14:01:40+00:00

De vergunningsaanvraag voor de Heibaartmolens gaat vergezeld van een MER. MER staat voor milieu-effecten-rapportage. Een project-MER onderzoekt in detail de mogelijke effecten van project. Meer nog dan bij een klassieke omgevingsvergunning gaan erkende specialisten in diverse milieudomeinen door het project. Ze bekijken de voordelen, groene energie, klimaat, … en de nadelen, geluid, slagschaduw… en geven advies om de vergunningsaanvraag bij te sturen. Het MER garandeert dus dat milieuzorg in het gehele project doorweven zit.

Welke timing houden we voor ogen?2021-08-24T14:01:34+00:00
  • De vergunningsaanvraagr en het MER werden ingediend in augustus
  • In september volgt een openbaar onderzoekEind september komen alle betrokken overheden in het kader van de MER-procedure samen om het dossier op zijn milieuaspecten te bespreken.
  • Eind januari 2022 wordt een beslissing van het Vlaamse Gewest verwacht.
  • Indien positief, wordende installaties aangekocht en bereiden we de werken voor. In 2023 draaien de windturbines om ons groene stroom te bezorgen.
Ga naar de bovenkant